Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   non-   

- فعلـ هـای منـ فـ ی ِ روزهـ ایِ
                               -  زنـ ده بودنـ م 
                               -  هـ ر روز
                               -  بـ یـ شـ تـ ر 
                               -  میـ شونـ د
!

لینک
پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩ - ...M...