Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Evolution   

آمدیم ..
       تغییر بدهیم درونمان را ..
                              نشد !
گفتیم حداقل کمی از نمای بیرونمان را متحول کنیم !


پ.ن: این چند وقته خیلی بهم انتقاد شد ، از دوست و همکلاسی گرفته تا آشنا و غریبه .. نمیدونم شاید واقعا حق داشتن! شاید زیادی سگ شده بودم .. همه حق داشتن و من بی دفاع تر از همیشه !

لینک
جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩ - ...M...