Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Get Born   

کودکی امروز
از حصار بطن مادری رها شد ..
که هیــچ چیز
بودنش را معنا نداد و    شاید ؛
هیچکـ..ـس آمدنش
را.

لینک
پنجشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٠ - ...M...