Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   بن بست   

به دو راهی رسیده ام
که نمی دانم سرنوشت
مرا گرفتار کدامین راه خواهد کرد.

چه حس بدی ... !!
این که باز هم بیراهه را باید بپیمایم
حس مزخرفی به من میدهد.

این بار دیگر
به اینکه پایانم را شاید خوشی ای باشد
هیچ امیدی ندارم ... !!!
چقدر بیهودگی ...
چقدر ؟!

لینک
دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦ - ...M...