Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

       

ديگر ديوار های آجريِ حياط خانه مان هم بوی گند روزمرگی ميدهد.
آسمان خاکستری روزهایم مرا تا ته چراهای مانده در روحم هل ميدهد!
چرا اينجوريه؟
چرا اينقدر زود آدم ها از هم بيزار می شوند ؟
چرا برای دلبستن اين همه حساب کتاب بايد کرد ؟

چرا همیشه باید انقد صبر کرد؟
چرا همیشه صبر کردن انقد سخته؟
چرا همیشه ته تهش فکر میکنی یه چیزی اشتباهه؟
چرا همیشه یه چیزی اشتباهه؟

چرا حیوونا همدیگه رو میخورن؟
چرا هیچوقت پشت ماه معلوم نیست؟
چرا دوستم مریضه؟
چرا هیچوقت خوب نمی شه؟
چرا اون اونقد پول داره؟
چرا فک میکنه هر چقد پولدارتر شه موفق تره؟
چرا رنگا واقعی نیستن؟
چرا چرت و پرت میگم؟
چرا؟
چرا؟
چرا؟

پ.ن:ديروز هوا ٬ هوای خوبی بود .
بيرون رفتن و تنها بودن بيشتر از هر چيزی که فکرشو کنی بهم چسبيد.

لینک
دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦ - ...M...