Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

       

روح سرگردانم با هر نسیم پاییزی
این سو و آن سو میرفت
به این طرف و ان طرف می خورد
و درد میکشید
آنقدر که اگر ٬ تمام مرهم های عالم را هم
بر زخم هایش می گذاشتی
سودی نداشت ...
.
.
.
امّا ديشب تکه پارهايه وجودش
در سردی دستانِ من حل شد ..٬
و ...
آن مو قع بود كه دريافتم٬
در كنار كسي كه هميشه به من نزديك ترين بود
حال غريبه ترين !!

لینک
دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦ - ...M...