Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

       

می شود خندید
و مهربان بود
می شود خندید
و گذشت ..
آنقدر که از همه چیزت بگذری
انقدر که اسان بگذری
حتی از زندگی..

لینک
چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦ - ...M...