Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

       


lonely Angel 

انسان هایی می آیند در زندگی ات
وقتی که میخواهند بروند .. ـ
در آخرین لحظه دلت میلرزد

و من در درون گریه میکنم
و میگویم: لعنت به من
که در این دنیای کثیف
هیچ کس وجود ندارد 
که تو را برای خودت بخواهد ./

لینک
یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧ - ...M...