Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   این بود ؟!   

این روزها زندگی من طعم قهوه تلخ میدهد
تلخ ..

لینک
شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ - ...M...