Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Feet under   

- تازگی ها
سرگرمی جدیدی
پیدا کرده ام
شمارش
دردهای بی درمان .. !!!
زخم های
روحم
شدیدتر از همیشه
آزارم میدهد
و
من
تاب تحمل این همه
درد
را ندارم
- تازگی ها
دریافته ام
که تنها
من
مانده ام
و
من ...

لینک
دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ - ...M...