Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Flying the Kite   

کوچک که بودم ..
دلم برای بادبادکها میسوختـــ
بیهوده؛
در آسمان از این سو به آن سو میرفتند ..
در دستـــ باد !
بزرگتر که شدم
دانستم
ما آدم ها هم بادبادکیم ..؛
در دستـــ باد
میرویم از
یاد ...

پ.ن: یاد 25 اسفند 85 هم به خیر.

لینک
چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ - ...M...