Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   ٍSecrets of me   

هستند عینک هایی که سوی چشم را زیاد میکنند
چه شد ؟!!
که من دیگر چشمانم تو را ندید..!

هستند خاطراتی که مرا یاد تو بیندازند
پس چرا ؛
من تو را به یاد نمی آورم ؟

هستند کودکانی که معصومیتشان عشق را در من زنده کند
تو بگو ..,
چرا من عاشق نمیشوم؟

لینک
جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸ - ...M...