Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Circle of life   

- باز هم
فاصلـ ـه ها می آیند
و
روزهای با
تو
چه زود میروند ..

- باز هم
قصه تکرار؛
و تکرار
و
تکرار ...

پ.ن:زندگی مثل بادکنک در دست کودکیست که ترس ترکیدنش لذّت داشتنش را از بین میبرد.

لینک
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ - ...M...