Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Black & White   

یادت هست ؟
- آنروز همه چیز بوی گند پوسیدگی میداد
و درون حرفهایت فقط بوی
                           درد بود و
                                      درد ..
از آنروز بود
که برای همیشه
همه چیز سیاه سفید شد
و روزهایی آمدند
که سهم
       سیاهی شان
بیشتر از        سفیدی بود

- امروز
تو خاطره شدی
و برای همیشه از صفحه
                                سیاهی هایم
پاکت کردم ؛
و اکنون
درک لکه های سفید روزهایم
چه آسان تر شده است .

لینک
جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ - ...M...