Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Dont worry   

بین
این همه
بودن ها و نبودن ها
خواستن ها و نخواستن ها
ماندن ها و نماندن ها
هیچ
فرقی نیست
وقتی قرار
دنیا
این است ..
که همیشه را
در
حسرت
زمزمه کنیم.

لینک
شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ - ...M...