Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   No subject   همه
آنچه درباره زندگی آموختم
در یک
        کلمه
خلاصه می شود: " می گذرد "

رابرت
فراست

لینک
دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ - ...M...