Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   No subject   

گنجشک ها
توی مغزم لانه کرده اند ،
تخم هایشان شکسته
جوجه هایشان به
                      دنیا آمده
و سرو صدا میکنند
"بدجور"

پ.ن:روزها روزهای عجیبی است

لینک
چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ - ...M...