Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   No subject   

دنیا ارزش این حرف ها رو نداره
تکرار روزها
درد،بی خوابی،بی اشتهایی،نگرانی،گریه،سردردهای طولانی
دنیا ارزش این حرف ها رو نداره
برزخ
بلاتکلیفی
دنیا ارزش این حرف ها رو نداره
سرگیجه های ممتد
بی علاقگی
دنیا ارزش این حرف ها رو نداره
بیزاری
سردرگمی
... و دنیایی که ارزش هیچی رو نداره

Me,Myself and I

لینک
یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ - ...M...