Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   Happy New Year   

آسمان اینجا
مدتهاست
که پر از دود و مه و غبار است!
و آمدن بهار هم هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ..
درختان اینجا
مدتهاست
که حتی سایه ای هم از خود ندارند
و آمدن بهار هم هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ..
مردمان اینجا
هم ...
مدتهاست
که مایوس و سرخورده اند ؛
و آمدن بهار هم هیچ چیز را عوض نخواهد کرد ..
با
این
حال
من آرزو دارم روزی برسد
که همه چیز خوب شود
همه چیز !

لینک
جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸ - ...M...