Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

   The days   

این روزها
معنی تلخ زندگی
نهفته
      در لبخند تلخ پرندگان به انسانهایست ..
که از اخرین
تکه نانشان هم نمیگذرند/

لینک
دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩ - ...M...