Dog Days

ThE WoRds fOr UnSaY

Get Born

کودکی امروزاز حصار بطن مادری رها شد ..که هیــچ چیزبودنش را معنا نداد و    شاید ؛هیچکـ..ـس آمدنش را.
/ 16 نظر / 18 بازدید

Evolution

آمدیم ..       تغییر بدهیم درونمان را ..                              نشد !گفتیم حداقل کمی از نمای بیرونمان را متحول کنیم ! پ.ن: این چند وقته خیلی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 24 بازدید

My story

دیگر حتــّیبغض کردن را هم فراموش کرده امـ ..میدانم،درد هایم آنقدر جمع میشوندتا مثل آکنه هایچرکـی از            زیر                پوستمـ ..سر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید

non-

- فعلـ هـای منـ فـ ی ِ روزهـ ایِ                               -  زنـ ده بودنـ م                                -  هـ ر روز                               -  بـ یـ شـ ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 19 بازدید

Regret

تمام میشومپس ماندهایــــم را؛حتی سگ های ولگرد همخواهانی نیستـــ ...پ.ن: اینجا حتی نمیتوان یواشکی دلتنگی کرد .. اما من انقدر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید
شهریور 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
14 پست