No subject

از پشتــِ
          پنجرهِ
دیوارهای بلند
         محصور کرده ام؛
چقدر روزهای از دستـ رفته ام
را
   بهتر
می توانم جستجو کنم !!
روزهایی
که
آنقدر سرشار
        از هیچ اند
که
بهانه ای برای به یاد آوردنشان
نخواهم
داشتـــ

/ 0 نظر / 4 بازدید