No subject

قطار میرود
تو میروی
تمام ایستگاه میرود ..،
و
من
چه ساده ام
که سالهای سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام؛
و همچنان
به نرده های ایستگاه رفته
تکیه داده ام ..!

قیصر
امین پور

/ 0 نظر / 8 بازدید