I'm tired ..

خسته از خود
خسته از هر چه در خود است
خسته از همیه ساعتها .. ثانیه ها ...
خسته از همه ادمهایی که روزی دوستتشان می داشتم !!
خسته از تمام صداهای رنج اور اطراف ..
خسته از حرفهای منطقی بی پایان ... !!!
خسته از بیدار شدن ..
خسته از دیدن هر روز خورشید از پشت پنجره
خسته از خوردن .. دیدن .. خندیدن .. نوشتن  و  حتی بودن !
کجاستـــ پایان این همه خستگی

دوشنبه٬ ۵ شهریور ۱۳۸۶

/ 0 نظر / 5 بازدید