No subjectهمه
آنچه درباره زندگی آموختم
در یک
        کلمه
خلاصه می شود: " می گذرد "

رابرت
فراست

/ 0 نظر / 3 بازدید