9 تیر 1386

موجودی تنهــــا و پنهان کاری
که از فرط رنــــج و دامنه های بدخیم درد.

نفرین شده ام
من که زانو زده ام در خون خودم

راهی جز انهدام پیکر خود
در سیاهی و تباهی
ندارم

من که سالهاست
ساکن ابدی گورســتانی هستم

هر شب لاشه ی پوسیده ام را
با عذاب و محنت
به انجا می کشانم

و زخم هزار ساله ی تنم را نو میکنم
مــن به خون ریزی روح دچارم

/ 0 نظر / 5 بازدید