خواهش میکنم مرا ببخش
اما من دیگر به خانه برنمی گردم
شاید روزی از نو بنگری
و ذره ای نگران شوی
به هیچکس نخواهی گفت
چیزی گم نشده است؟

.


تو برای نبودن من گریه نخواهی کرد، میدانم
تو مرا از مدت ها پیش فراموش کرده ای
آیا من اینقدر مهم نیستم؟
آیا من اینقدر کوچک و بی ارزش هستم؟
چیزی گم نشده است؟
دل کسی برای من تنگ نشده است؟

.


حتی در حالی که من فداکاری میکنم
تو برای من نگران نمی شوی
درحالی که من باید بمیرم تا بدانم تو مرا دوست داری
من تنها هستم
دل کسی برای من تنگ نشده است؟

.خواهش میکنم مرا ببخش
اما من دیگر به خانه بر نمیگردم
من میدانم تو با خود چه کرده ای
من نفس عمیق میکشم و فریاد میزنم
چیزی گم نشده است؟
دل کسی برای من تنگ نشده است؟

.حتی در حالی که من فداکاری میکنم
تو برای من نگران نمی شوی
درحالی که من باید بمیرم تا بدانم تو مرا دوست داری
من تنها هستم
دل کسی برای من تنگ نشده است؟

.


و اگر من زخمی شوم، و خون ریزی کنم
میدانم تو اهمیت نمی دهی
و اگر من به امید خواب دیدن تو بخوابم
من بدون تو بیدار خواهم شد
چیزی گم نشده است؟
چیزی...

.
Missing 
Of 
Evanescence

.

پنجشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۶

نوشته شده در ساعت:۲۳:۱۲

/ 0 نظر / 4 بازدید