شنبه 10 شهریور

خدا ... مهربان است
خدا ...  ما را آفریـــد
خدا ... ما را دوست دارد
خدا ... زمین را آفریــد
خدا ... زیبایی را هم آفریــد
خدا ... غم را  آفریــد
خدا ... زمان را  آفریــد
خدا ... مرگ را  آفریــد
خدا ... هیچ را  آفریــد
خدا ... من را  آفریــد
خدا ... تو را  آفریــد
خدا ... عشق را  آفریــد
خدا ... خود را  آفریــد

خدا ... هر روز به ما نگاه می کنـد
خدا ... گلدان های من را آب می دهد ...
خدا ... هر لحظه هوای من را به شدت دارد !!!
خدا ... هر بار به من وعده های رنگین می دهد !
خدا ... به من قول داده همه چیز درست میشود ...
خدا ... آن روز  بخاطر من  باران را  بـارانیـد ... !
خدا ... همیشه از من مراقبت  می کند !!
خدا ... به من میگوید به زودی تنها آرزویت رنگ حقیقت خواهد گرفت
و من باور می کنم (مثله همیشــه!!).
و من تنها نمی دانم که
خدا ...
با خود چه فکـری کرد ... !
که ...

/ 0 نظر / 10 بازدید